Dyspensa na czas pandemii

BISKUP

KOSZALIŃSKO-KOŁOBRZESKI

DYSPENSA

W nawiązaniu do dyspensy z dnia 27 listopada 2020r.,mając na uwadze trwające wciąż zagrożenie zdrowia i życiaw związku z wystąpieniem stanu epidemii, zgodnie
z kanonami: 87§1 i 1248 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego, przedłużam do odwołaniadyspensę od obowiązku uczestniczenia we Mszy Świętej w niedziele i święta nakazane
dla wszystkich wiernych diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej iinne osoby przebywające w tym czasie na terenie diecezji.

Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem.

Jednocześnie korzystających z dyspensy zachęcam do udziału we Mszy Świętej w dni powszednie, gdy zwykle jest mniejsza ilość uczestników, ale zawsze z zachowaniem roztropności, wzajemnej troski o siebie i wszystkich przepisów sanitarnych.

Osoby korzystające z dyspensy zachęcam również do trwania na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz do duchowej łączności ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe, telewizyjne lub internetowe. Tych zaś, którzybędąuczestniczyli we Mszach Świętych odprawianych w kościołach czy kaplicach, proszę o gorliwąmodlitwę za całą wspólnotę Kościoła, a szczególnie za tych, którzy we Mszach św. uczestniczyć nie mogą.

Koszalin, dnia 27 grudnia 2020 r.

                                                                                                        + Edward Dajczak

                                                                                  Biskup Koszalińsko-Kołobrzeski